ÚPLNÁ PRAVIDLA online soutěže Vyhrajte zapůjčení auta Peugeot 208 na dva měsíce v rámci akce CCC Nákupy.

Tato soutěžní pravidla (dále jen „Pravidla“) upravují online soutěž „Vyhrajte zapůjčení auta Peugeot 208 na dva měsíce v rámci akce CCC Nákupy.“ (dále jen „Soutěž“) jako jediný závazný a úplný dokument.

1. Pořadatel Soutěže

Pořadatelem Soutěže je společnost CCC Czech, s.r.o., IČ: 26848601, se sídlem Českomoravská 2420/15, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 134753 (dále jen jako „Pořadatel“). Tato Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována, spravována či jinak spojena se sociální sítí Facebook či Intagram. Soutěžící poskytuje svou účastí v Soutěži své osobní údaje pouze pořadateli Soutěže, nikoliv však sociální síti Facebook a Instagram.

2. Doba trvání Soutěže a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá v období od 1. 7. 2020 do 1. 8. 2020 včetně (dále jen „Doba platnosti soutěže“) na webové stránce www.cccnakupy.cz. Je komunikována na sociálních sítích Facebook a Instagram. Konkrétně na oficiálních účtech společnosti, profilech CCC Shoes & Bags @CCC.CzechRepublic a cccshoesbags_cz (dále jen „Stránky soutěže“).

3. Podmínky účasti v Soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která je držitelem platného řidičského oprávnění skupiny B, zároveň má zřízen profil na sociální síti Instagram (www.instagram.com)  a je fanouškem Instagramové stránky soutěže (dále jen ,,Soutěžící”). Svůj příspěvek s produktem CCC má na sociální síti Instagram označen #CCCxPeugeot.

Soutěžící, musí splnit veškeré stanovené podmínky pro účast v Soutěži.

4. Vyloučení ze Soutěže

Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo požádat Soutěžícího o prokázání veškerých skutečností, které nějakým způsobem dokládají jeho platnou účast v Soutěži dle těchto pravidel. V případě, že Pořadatel během Doby platnosti Soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky těchto úplných pravidel Soutěže, nebo v případě, že Soutěžící odmítne prokázat skutečnosti dokládající jeho platnou účast v Soutěži, je Pořadatel soutěže oprávněn takovéhoto Soutěžícího ze Soutěže vyloučit, a to i bez udání důvodů.

Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoliv Soutěžícího ze Soutěže v případě, že by takový Soutěžící porušoval pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.

Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců Pořadatele ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Pokud bude pořadatelem zjištěna účast zaměstnance pořadatele nebo jejich rodinného příslušníka, bude tento ze Soutěže vyloučen.

5. Výhra

Do Soutěže byly vloženy tyto výhry:

Hlavní výhra – Zapůjčení vozu Peugeot 208 na 2 měsíce (např. od soboty 1. 8. 2020 12:00 do čtvrtka 1. 10. 2020 12:00 h) dle dohody výherce s Pořadatelem. Tato cena je v soutěži pouze jedna.

Cena bude předána dle dohody výherce s Pořadatelem.

6. Průběh Soutěže, mechanika určení výherce

Výhercem se stane Soutěžící, který bude náhodně vylosován na základě zveřejnění fotografie na sociální síti Instagram. Fotografie musí obsahovat produkty zakoupené u společnosti CCC Czech, s.r.o.. 

Takto zveřejněná musí být označena hastagem #CCCxPeugeot.

Soutěžící musí sledovat oficiálních účtech společnost na sociální síti Instagram profil @cccshoesbags_cz.

Soutěžící musí být členem věrnostního programu CCC Klub u společnosti CCC Czech, s.r.o.. 

Pořadatel náhodně vybere příspěvek, který je označen #CCCxPeugeot a ten stane výhercem soutěže. 

Výběr výherce proběhne po skončení doby trvání soutěže viz. bod 2. 

7. Předání výhry

Výherce bude kontaktován Pořadatelem za účelem sjednání podmínek předání výhry, a to prostřednictvím soukromé zprávy na instagramovém účtu.

Výherce hlavní ceny soutěže zapůjčení vozu Peugeot 208 na 2 měsíce je před předáním výhry povinen prokázat, že je držitelem platného oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny B.

8. Osobní údaje a souhlas s pravidly

Správcem Osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů je Pořadatel.

Osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně.

Osobní údaje výherce budou zpřístupněny partnerovi Peugeot Česká Republika s.r.o., který vložil výhru do Soutěže. Osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy) nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv Správce osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí.

Soutěžící má právo přístupu k Osobním údajům, právo na Opravu osobních údajů, právo požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokování/omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace/výmaz osobních údajů). Soutěžící má též právo na přenositelnost automatizovaně zpracovávaných Osobních údajů (tj. získat Osobní údaje od Správce a předat je jinému správci) a právo po Správci nebo Zpracovateli požadovat náhradu majetkové i nemajetkové újmy způsobené zpracováním Osobních údajů a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

9. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry v případě, že mu výhra nebude poskytnuta tak, aby mohla být výhercům předána v souladu s těmito pravidly; dále činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení Soutěže, pozastavení Soutěže, předčasného ukončení Soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel Soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky poradí či jiné řízení ovlivňující nekalým způsobem výsledky Soutěže. V případě změny pravidel je tato změna účinná od okamžiku zveřejnění v rámci webové stránky www.cccnakupy.cz. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na pořadateli. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností předmětné soutěžní aplikace.

Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem stanovena. Výhra není převoditelná na jinou osobu. Odpovědnost Pořadatele za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Označením příspěvku hastagem #CCCxPeugeot na sociální síti Instagram vyjadřuje Soutěžící svůj výslovný́ souhlas s pravidly Soutěže a dále bere na vědomí poučení o zpracování osobních údajů dle čl. 8 těchto Pravidel.

Tato Soutěž a veškeré právní vztahy, které vyplývají z tohoto úplného znění Pravidel, se řídí právem České republiky.

Pravidla jsou po celou dobu trvaní Soutěže zveřejněna na www.cccnakupy.cz. Úplné znění těchto Pravidel nabývá platnosti a účinnosti od 30. 6. 2020.